Oznámení o zpracování osobních údajů

Jelikož v souvislosti s naší činností dochází ke zpracovávání osobních údajů, chtěli bychom Vám tímto jak dotyčným osobám poskytnout informace o podmínkách zpracování osobních údajů a Vašich právech ve smyslu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“) a podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“). Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že řádné zpracovávání Vašich osobních údajů jako dotčených osob je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí.

Tato informace je určena návštěvníkům naší webové stránky www.sanostation.com, našim klientům, kteří si zakoupili naše produkty nebo využili naše služby, našim smluvním partnerům, osobám oprávněným jednat jménem smluvních partnerů a zástupcem smluvních partnerů.

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, prosím, kontaktujte naši společnost.

Tato pravidla můžeme aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

Datum vydání a účinnosti aktuálního Oznámení o zpracování osobních údajů je 5.5.2020.

Identifikační údaje provozovatele
Provozovatelem informačních systémů, v nichž jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, je obchodní společnost Adit Agency sro, se sídlem Červeňová 32 811 03 Bratislava, IČO: 47046601, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 87711 / B (dále jen „provozovatel“).

Zásady ochrany osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných podmínek podle nařízení a zákona. Jako provozovatel zodpovídáme za ochranu Vašich osobních údajů, které jsme o Vás získali nebo získáváme v souladu s nařízením a zákonem v rozsahu a způsobem dle tohoto oznámení.

V případě dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit osobně nebo poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na adrese gdpr@sanostation.com.

Získávání osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme především přímo od Vás, a to tehdy, když nám je dobrovolně poskytujete v souvislosti s poptávkou nebo žádostí o naše produkty nebo služby, které nám adresujete osobně, telefonicky, písemně poštou nebo elektronicky formou e-mailu a prostřednictvím on-line formuláře na naší webové stránce https://sanostation.com/#kontakt, a to na základě Vaší žádosti.

V případě, že jste zaměstnancem našeho zákazníka, který je právnickou osobou, případně u něj působíte na základě vztahu založeného např. na základě pověření, jmenování, zvolení nebo v rámci výkonu funkce nebo jako živnostník, který si Vás určil jako svou oprávněnou osobu pro jednotlivé oblasti komunikace týkající se dodávky zboží a služeb v rámci smluvních vztahů, osobní údaje získáváme od Vašeho zaměstnavatele; poskytnutím údajů, které jsou obsahem této informace není dotčena informační povinnost Vašeho zaměstnavatele v rozsahu podle článku 13 nařízení, resp. § 19 zákona při získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance a zaměstnavatele nebo obdobným vztahem.

Kategorie získávaných a zpracovávaných osobních údajů
Získáváme a zpracováváme pouze Vaše běžné osobní údaje v rozsahu nezbytném v rámci našich aktivit v souvislosti se zajišťováním a poskytováním našich služeb. Osobní údaje zvláštní kategorie, které by odhalovaly Váš rasový nebo etnický původ, politické názory, politické nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, sexuální orientaci a jiné citlivé osobní údaje o Vás zpracovávány.

Zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Identifikační údaje: jméno, příjmení, zaměstnavatel (název společnosti, adresa, IČO, DIČ), pracovní funkce (funkční zařazení), odborný útvar, podpis.
Kontaktní údaje: adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo
Údaje o využitých službách: historie objednávek, zakoupené produkty nebo služby, cena zakoupených produktů nebo služeb, místo, datum a čas nákupu, údaje o poskytnutých slevách
Bankovní, finanční a transakční údaje: údaje o bankovním účtu, údaje o platbách
On-line identifikátory: cookies, IP adresa
Údaje o používání: geografická poloha, webový prohlížeč a jeho verze, operační systém, referenční zdroj, délka návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, stejně i informace o časování, frekvenci a vzorci užívání našich služeb
Data korespondence: komunikační obsah
Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme získávat a dále zpracovávat pro následující účely:

uzavření a plnění smlouvy
Na plnění smluvních povinností nebo provedení opatření na Vaši žádost předtím, než s Vámi uzavřeme smlouvu, za účelem Vaší jednoznačné identifikace jako smluvní strany, při uzavření a plnění smlouvy, její změny nebo ukončení, kontrolu plnění smlouvy, správy a účtování ceny za služby, evidenci pohledávek vyplývajících ze smlouvy, řádném vypořádání všech závazků, vyřizováním reklamací a stížností, fakturací, vymáháním škod a pohledávek vzniklých v souvislosti s dodávkou služeb, uchováváním s tím související dokumentace a záznamů, vzájemnou komunikací stran apod.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení, t. j. plnění smlouvy a splnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících zejména ze zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů dotyčnou osobou je v tomto případě smluvní požadavkem. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné s dotyčnou osobou uzavřít smluvní vztah.

přímá komunikace
Pro účely přímé komunikace s Vámi s cílem odpovědět na Vaše otázky a vyhovět Vašim požadavkům zaslaných e-mailem nebo prostřednictvím našeho webového formuláře, Vás můžeme na základě charakteru nebo účelu komunikace požádat o Vaše kontaktní údaje. Pokud nám odešlete objednávky produktů nebo služeb, jiné požadavky, možná Vás budeme muset kontaktovat, abychom získali další informace nezbytné pro zpracování nebo splnění objednávky či požadavky. Pro tento účel, jakož i na účel požadovaného poskytování služeb, je zpracování osobních údajů nezbytné. Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. V tomto kontextu je v našem zájmu vyhovět Vašim požadavkům.

marketing
vedení účetnictví a vyhotovování účetních dokladů
Pro splnění zákonné povinnosti budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zejména v rámci správy a fakturace ceny za dodávku produktů a služeb, zpracování účetních, daňových dokladů a faktur.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, tj splnění našich zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

evidence pošty a správa registratury
Pro splnění zákonné povinnosti budeme evidovat a uchovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu v rámci evidence a správy poštovních zásilek, pošty doručované a odesílané z a do elektronické schránky a evidence a archivace smluv, účetních, daňových a souvisejících dokladů v našich interních systémech.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, t. j. splnění zákonné povinnosti provozovatele podle zvláštních předpisů, a to zejména podle zákona o účetnictví a zákona č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o změně některých zákonů.

zajištění funkčnosti naší webové stránky
Zaznamenáváme a ukládáme IP adresu a cookies, abychom zajistili funkčnost naší webové stránky a přizpůsobily provoz stránky Vašim potřebám. Můžeme zpracovávat i další údaje o používání našich webových stránek a služeb jako je geografická poloha, webový prohlížeč a jeho verze, operační systém, referenční zdroj, délka návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, stejně i informace o časování, frekvenci a vzorci užívání naší služby. Zdrojem údajů o používání je služba Google Analytics. Tyto údaje o používání mohou být zpracovány pro účely analýzy používání webových stránek a služeb.

Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. V tomto kontextu je v našem zájmu, co se týká zpracování osobních údajů, zajistit řádné fungování naší webové stránky a podnikání prováděného přes naši webovou stránku a zabránit kybernetickým útokům. V případě potřeby můžeme použít anonymní informace pro přizpůsobení návrhu našich webových stránek potřebám uživatelů.

Příjemci osobních údajů
Všechny Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v našich interních systémech a budou námi dále poskytovány jiným příjemcům pouze pokud je to nezbytné k dosažení účelu zpracování nebo na základě zákonné povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

Příjemci osobních údajů mohou být:

kontrolní, dozorové a jiné státní orgány v rámci výkonu jejich činnosti ve smyslu zvláštního právního předpisu (např. Slovenská obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů, Daňový úřad apod.),
soudy a orgány činné v trestním řízení na základě jejich vyžádání, nebo v rámci oprávněných zájmů provozovatele při prokazování, uplatňování a hájení právních nároků,
smluvně pověřeni poskytovatelé služeb, jako například poskytovatelé účetních služeb, poštovních a zasilatelských služeb, služeb spojených s vývojem softwaru, finančních a pojišťovací služby
dalším příjemcům, kterým je provozovatel povinen osobní údaje poskytnout ve smyslu zvláštního zákona nebo oprávněného zájmu, jako například auditoři, právní poradci, daňoví a účetní poradci, pojišťovny, banky, osoby, které jsou s námi v pracovně-právním nebo jiném obdobném vztahu, a to v rozsahu, který je nezbytně nutný pro výkon jejich práce nebo práv a které zároveň ve vztahu k poskytnutým nebo zpřístupněným osobním údajům budou mít v rozsahu a za podmínek sjednaných v písemné smlouvě, kterou s nimi uzavíráme nebo stanovené obecně závaznými právními předpisy, povinnost zachovávat o takových informacích mlčenlivost.

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k dosažení účelů jejich zpracování, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu nebo odvolání souhlasu, v případě se jedná o zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

V případě, že budeme vůči Vám uplatňovat právní nároky a vést soudní nebo správní řízení nebo pokud budete právní nároky uplatňovat Vy vůči nám a vést vůči nám soudní nebo správní řízení, osobní údaje budou zpracovávány na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků až do pravomocného skončení takového řízení.

Po ukončení smluvního vztahu, resp. po pravomocném skončení řízení podle předchozí věty, budou Vaše osobní údaje už pouze uchovávány (archivovány), a to po dobu 10 let od skončení smlouvy, protože povinnost uchovávat smlouvu a účetní a daňové doklady související se smlouvou, které obsahují Vaše osobní údaje nám vyplývá ze obecně závazných předpisů, zejména ze zákona o účetnictví. Lhůta uložení začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, v němž uplynula platnost smlouvy. Po uplynutí této doby budou údaje vymazány resp. znehodnocené / skartovány.

V případě, že kdykoli namítnete zpracovávání Vašich osobních údajů na přímý marketing, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Všechny informace k identifikaci a stíhání zneužití v souvislosti se zajištěním fungování našich webových stránek, zejména Vaši IP adresu, uchováme maximálně 7 dní.

Trvalý soubor cookie bude uložen ve webovém prohlížeči a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud není před datem vypršení platnosti vymazán uživatelům; cookies relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřený.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
Vaše osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a takový přenos osobních údajů ani nezamýšlíme.

Berete na vědomí, že osobní údaje, které odešlete ke zveřejnění prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být přístupné prostřednictvím internetu na celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými osobami.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Automatizované rozhodování, včetně profilování
Při zpracovávání Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

cookies
Pro pro-uživatelské webové stránky a přizpůsobení provozu našich webových stránek Vašim potřebám, mohou naše webové stránky používat cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které se na Vašem počítači ukládají lokálně, když navštívíte webové stránky. Tyto soubory obsahují identifikátor (řetězec písmen a čísel), který posílá webový server do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru stránku. Při návštěvě webové stránky na stejném zařízení, soubory cookies naznačují například, že jste opakovaným návštěvníkům. Soubory cookies nám také umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Nezahrnují žádné osobní údaje a nelze Vás prostřednictvím nich identifikovat na webových stránkách třetích stran – včetně stránek poskytovatelů analýzy.

Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ cookies nebo soubory „relace“. Trvalé soubory cookies budou uloženy ve webovém prohlížeči a zůstanou platné až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud není před datem vypršení platnosti vymazán uživatelům. Cookies relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřený.

Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele na webových stránkách třetích stran – včetně stránek poskytovatelů analýzy, ale osobní informace, které ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

Cookies, které používáme
Cookies používáme pro následující účely:

ověřování – soubory cookies používáme na Vaši identifikaci při návštěvě našich webových stránek a během navigace na našich webových stránkách;
analýza – používáme soubory cookies, které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb; a
souhlas cookies – cookies používáme na ukládání vašich preferencí k používání souborů cookies při prohledávání webové stránky.
Cookies můžete přijmout nebo odmítnout – včetně těch, které se používají ke sledování webových stránek – výběrem vhodných nastavení pro váš prohlížeč. Můžete nastavit prohlížeč, aby vás upozornil, když dostanete nové soubory cookies, nebo je zcela zablokovat. Váš prohlížeč Vám také nabízí možnost odstranit soubory cookies (například pomocí funkce Vymazat historii prohlížení). Další informace naleznete ve funkci nápovědy pro uživatele v části Nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies získáte prostřednictvím těchto odkazů:

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk)
Firefox (https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies)
Opera (https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/sk/cookies/)
Edge (https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)
Blokování všech souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud zablokujete cookies, nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Cookies používané našimi poskytovateli služeb
Naši poskytovatelé služeb používají cookies a tyto cookies mohou být uloženy ve Vašem počítači při návštěvě našich webových stránek. Na analýzu používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ( „Google“). Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies. Informace vytvořené soubory cookies o používání webových stránek (včetně vaší adresy IP) budou odesílány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. IP anonymizace je na této webové stránce sublementovaná. Společnost Google zkrátí / anonymizovány poslední oktet adresy IP pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána a zkrácená servery Google v USA. Jménem poskytovatele webových stránek společnost Google použije tyto informace pro účely hodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a užívání internetu poskytovateli webových stránek. Společnost Google nebude Vaši IP adresu přiřazovat k jiným údajům, které má společnost Google.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na (https://policies.google.com/privacy?hl=sk).

Používáme Facebook Pixel na analýzu použití našich webových stránek. Tato služba používá cookies k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum. Můžete si prohlédnout pravidla ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb na (https://www.facebook.com/privacy/explanation/).

Práva dotčené osoby v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte kromě výše uvedených práv zejména následující práva:

právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení); máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (jejich kopie), jakož i na doplňující informace v rozsahu stanoveném článkem 15 nařízení. Ve většině případů Vám tyto kopie Vašich osobních údajů a doplňující informace poskytneme v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení); Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. toto právo Vám však umožňuje žádat od nás, abychom bez zbytečného odkladu opravily Vaše nesprávné osobní údaje nebo doplnili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Vezměte prosím na vědomí, že jste povinen poskytnout nám jen takové osobní údaje, které jsou úplné a správné, přičemž zodpovídáte za nepravdivost osobních údajů, které jste nám poskytli.
právo na vymazání osobních údajů (právo „na zapomenutí“) (čl. 17 nařízení), a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto práva, například v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo zpracovávaly, pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého provádíme zpracování Vašich osobních údajů, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů (například Smlouva, kterou máme s Vámi uzavřenou), pokud namítáte zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení nebo pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s nařízením a zákonem. Toto Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení), v zákonem stanovených případech máte právo od nás žádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje, např. pokud namítáte správnost osobních údajů, které o Vás máme, avšak pouze během období umožňujícího nám ověřit správnost Vašich osobních údajů, namítáte proti zpracovávání osobních údajů automatizovaným rozhodováním nebo zpracovávání Vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením a zákonům a namítáte vymazání Vašich osobních údajů, přičemž namísto toho žádáte omezení jejich použití nebo namítáte vymazání Vašich osobních údajů, které my jako provozovatel již nepotřebujeme a chceme jejich vymazat, avšak potřebujete jejich vy, například na prokazování, uplatňování nebo hájení svých právních nároků v probíhajícím soudním řízení.
právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení), to znamená právo získat od nás Vaše osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje přenesly dalšímu provozovateli za splnění zákonných podmínek; uplatněním tohoto práva není dotčeno Vaše právo na vymazání osobních údajů. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě Smlouvy, které jste stranou.
právo namítat proti zpracovávání osobních údajů (čl. 21 nařízení), pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na našem legitimním oprávněném zájmu nebo pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na účel přímého marketingu, včetně profilování při takovém zpracování. V případě, že podáte námitku a my nepreukážeme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud podáte námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.
právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních dat, včetně profilování kdyby takové automatizované rozhodování a profilování mělo ve vztahu k Vám právní účinky nebo Vás významně ovlivňovalo (čl. 22 nařízení); Avšak při zpracovávání Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování,
právo podat stížnost orgánu dozoru (čl. 77 nařízení); pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením, resp. zákonem můžete podat stížnost (návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 100 zákona) na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 / 2/3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Vaše práva můžete uplatnit osobně podáním písemné žádosti poštou na adresu společnosti Červeňová 32, 811 03 Bratislava nebo elektronicky na e-mail: gdpr@sanostation.com